7. KYU – ORANSSI

KIHON, TSUKI, GERI

 1. Junzuki no tsukkomi
 2. Gyakuzuki no tsukkomi
 3. Mawashigeri chudan

RENRAKU WAZA

 1. Maegeri chudan – mawashigeri chudan – gyakuzuki chudan
 2. Surikomi maegeri chudan – mawashigeri chudan – gyakuzuki chudan

UKE

SANBON GUMITE

 1. Chudan soto uke
 2. Chudan uchi uke
 3. Chudan maegeri uke ipponme
 4. Chudan maegeri uke nihonme

KATA

 1. Pinan Nidan
 2. Pinan Shodan