1. KYU – RUSKEA

KIHON, TSUKI & KERI

 1. Kette junzuki
 2. Kette gyakuzuki
 3. Kette junzuki no tsukomi
 4. Kette gyakuzuki no tsukomi
 5. Nagashizuki
 6. Surikomi mawashigeri jodan
 7. Mawashigeri jodan
 8. Ushirogeri chudan
 9. Surikomi sokuto jodan

RENRAKU WAZA

 1. Zenshinsite jodan – chudan renzuki – maegeri chudan – mawashigeri chudan – ushirogeri chudan – gyakuzuki chudan
 2. Surikomi jodan – chudan renzuki – surikomi maegeri chudan – mawashigeri chudan – ushirogeri chudan – uraken jodan
 3. Zenshinsite jodan – chudan renzuki – maegeri chudan – nagashizuki jodan – gyakuzuki chudan

SANBON GUMITE

 1. Jodan uke ipponme (nro 1)
 2. Jodan uke nihonme (nro 2)
 3. Jodan uke sanbonme (nro 3)
 4. Chudan soto uke
 5. Chudan uchi uke
 6. Chudan maegeri uke ipponme (nro 1)
 7. Chudan maegeri uke yonhonme (nro 4)
 8. Chudan maegeri uke gohonme (nro 5)

KATA

 1. Kushanku
 2. Chinto

OHYO GUMITE

 1. Nihonme (nro 2)
 2. Yonhonme (nro 4)
 3. Ropponme (nro 6)

KIHON GUMITE

 1. Ropponme (nro 6)
 2. Nanahonme (nro 7)

JI YU KUMITE