2. KYU – RUSKEA

KIHON, TSUKI & KERI

 1. Kette junzuki
 2. Kette gyakuzuki
 3. Kette junzuki no tsukomi
 4. Kette gyakuzuki no tsukomi
 5. Nagashizuki
 6. Surikomi mawashigeri jodan
 7. Surikomi sokuto jodan
 8. Ushirogeri chudan
 9. Nidan geri jodan

RENRAKU WAZA

 1. Surikomi maegeri chudan – nagashizuki jodan – mawashigeri jodan
 2. Maegeri chudan – sokuto chudan – ushirogeri chudan – gyakuzuki chudan
 3. Zenshinshite jodan – chudan renzuki – surikomi maegeri chudan – mawashigeri chudan – gyakuzuki chudan

SANBON GUMITE

 1. Jodan uke ipponme (nro 1)
 2. Jodan uke yonhonme (nro 4)
 3. Chudan soto uke
 4. Chudan uchi uke
 5. Chudan maegeri uke nihonme (nro 2)
 6. Chudan maegeri uke yonhonme (nro 4)
 7. Chudan maegeri uke ropponme (nro 6)

KATA

 1. Kushanku
 2. Naihanchi

OHYO GUMITE

 1. Sanbome (nro 3)
 2. Yonhonme (nro 4)
 3. Gohonme (nro 5)

KIHON GUMITE

 1. Sanbonme (nro 3)
 2. Yonhonme (nro 4)

JI YU KUMITE