4. KYU – SININEN

KIHON, TSUKI, GERI

 1. Kette junzuki
 2. Kette gyakuzuki
 3. Kette junzuki no tsukkomi
 4. Kette gyakuzuki no tsukkomi
 5. Nagashizuki
 6. Mawashigeri chudan
 7. Ushirogeri chudan
 8. Sokuto chudan

RENRAKU WAZA

 1. Maegeri chudan – nagashizuki jodan – gyakuzuki chudan
 2. Surikomi maegeri chudan – nagashizuki jodan – mawashigeri chudan
 3. Maegeri chudan – sokuto fumikomi – ushirogeri hiza – gyakuzuki chudan

UKE

SANBON GUMITE

 1. Jodan uke ipponme
 2. Jodan uke sanbonme
 3. Chudan soto uke
 4. Chudan uchi uke
 5. Chudan maegeri uke yonhonme (nro 4)
 6. Chudan maegeri uke gohonme (nro 5)

KATA

 1. Pinan Yondan
 2. Pinan Godan

OHYON GUMITE

 1. Ipponme
 2. Nihonme
 3. Sanbonme

JI YU KUMITE